V družbi Luka Koper izvajamo dejavnosti, za katere so predpisane zakonodajne zahteve, povezane s prepoznanimi okoljskimi vidiki. Vse relevantne zakonodajne zahteve obvladujemo po posameznih strokovnih področjih.

Okoljevarstveno dovoljenje 

V skladu z evropsko direktivo SEVESO II oziroma Uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic, sodi Luka Koper med obrate večjega tveganja, ki za svoje delovanje potrebujejo okoljevarstveno dovoljenje

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje je na podlagi varnostnega poročila izdala okoljevarstveno dovoljenje za celotno pristanišče. V okviru tega dokumenta so kot viri tveganja navedeni terminal za sadje zaradi uporabe hladilnih sredstev v tehnologiji hlajenja, terminal za tekoče tovore in tankerski privez. Pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja pomeni, da je obrat tehnično in kadrovsko usposobljen preprečevati in obvladovati tveganja

Informacija za javnost o varnostnih ukrepih ter zasnova preprečevanja večjih nesreč je na voljo v spodnjih datotekah: