1. Luka Koper d.d. obdeluje osebne podatke na podlagi zakonitega interesa, ki izhaja iz Uredbe (ES) št. 725/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o povečanju zaščite na ladjah in v pristaniščih, Uredbe o izvajanju zaščitnih ukrepov na ladjah in v pristaniščih (Uradni list RS, št. 64/04, 41/07 in 68/12), Zakona o osebnem varovanju, Zakona o kritični infrastrukturi ter Varnostnega načrta Luke Koper, ki nalaga upravljalcu dolžnost varovanja življenja ljudi in premoženja ter določa varnostne ukrepe za zaščito/varovanje pristanišča oz. Luke Koper d. d.

2. Med drugim določa, da je za gibanje in zadrževanje na varovanem območju potrebno pridobiti dovolilnico, ki jo izda Področje pristaniške varnosti na podlagi vloge za pridobitev le-te. Pred izdajo dovolilnice morajo biti izpolnjeni določeni pogoji, kriteriji in predložena zahtevana dokazila.

3. Za zagotavljanje varnosti življenja ljudi in premoženja je na celotnem varovanem območju (pristanišče in Luka Koper d.d.) nameščen video nadzorni sistemter sistem pristopne kontrole.  S sistemom upravlja Področje pristaniške varnosti, ki podatke obdeluje v skladu s predpisi, ki urejajo varovanje osebnih podatkov.

Za zagotavljanje varnosti se dokumentira oz. snema komunikacija na tel. št. varnostno-nadzornega centra (05 6656 950) ter radijskem kanalu, ki je namenjen komunikaciji med ladjami in pristaniško varnostjo (VHF kanal 8) ter VHF kanal namenjen notranjemu železniškemu transportu.

Dodatne informacije lahko pridobite na telefonski številki 05 6656950.

4. Upravljavec osebnih podatkov je Luka Koper d.d., ki jo zastopa Uprava družbe.

5. Od 25. maja 2018 veljajo določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov »EU General Data Protection Regulation« (EU 2016/679) – GDPR. Splošna uredba v 37. členu določa, kdaj je potrebno imenovanje pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov (»DPO«). Obveznost imenovanja pooblaščenih oseb ni vezana na število zaposlenih v podjetju, temveč GDPR določa kriterije, po katerih mora družba sama oceniti, ali mora imenovati pooblaščeno osebo za varovanje osebnih podatkov. Glede na velikost podjetja, števila zbirk osebnih podatkov, s katerimi družba upravlja in glede na to, da je družba opredeljena kot del nacionalne kritične infrastrukture, se je sprejela odločitev po imenovanju pooblaščenca za varovanje osebnih podatkov.

Oseba Boris Jerman, pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov
Elektronski naslov  varstvo.podatkov@luka-kp.si
Telefon +386 (0)5 6656 100

Luka Koper d.d. za potrebe:

a) izdajanja dovolilnic obdeluje naslednje osebne podatke:
Ime, priimek, datum rojstva, št. In vrsta osebnega dokumenta, državljanstvo, dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje (tujci), delodajalec (podjetje), odgovorna oseba podjetja, davčna številka podjetja, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku, status zaposlitve/poslovnega sodelovanja, prijave/odjave ZZZS, pogodbe o sodelovanju, fotografija osebe, registrska številka vozila;
ČAS HRAMBE: 3 leta

b) sistema pristopne kontrole obdeluje naslednje osebne podatke:
Ime in priimek osebe, rojstni datum, zaposlitev, fotografija, datum in čas ter lokacija pristopne točke; ČAS HRAMBE: 2 leti

c) v video nadzornem sistemu obdeluje naslednje osebne podatke:
Slika ali video posnetek fizične osebe, čas, lokacija. 
ČAS HRAMBE: 30 dni

6. Osebni podatki se obdelujejo, varujejo in hranijo v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov Luke Koper ter ostalimi internimi akti družbe. Osebni podatki ne bodo razkriti nepooblaščenim tretjim osebam, razen tistim, ki se s takšno pravico izkažejo na podlagi pravnomočne sodne odredbe ali upravne odločbe oziroma sklepa, oziroma so do teh podatkov upravičeni v skladu z njihovimi pooblastili in pristojnostmi.

7. Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države.

8. Posameznik svojo pravico do vpogleda v ali popravka osebnih podatkov ter dodatne informacije v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov dobi pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov preko elektronskega naslova varstvo.podatkov@luka-kp.siali na naslovu Luka Koper, d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper.

9. Posameznik lahko pritožbo na obdelavo osebnih podatkov vloži pri Informacijskemu pooblaščencu RS.