Pristaniški red velja za vse, ki se gibljejo znotraj koprskega tovornega pristanišča. Določa interna pravila za varno in nemoteno delovanje koprskega tovornega pristanišča, zlasti pa ureja naslednja področja:

 • prihod ladij in plovil;
 • pristajanje ladij in plovil;
 • sidranje ladij in plovil;
 • premeščanje in premik ladij in plovil;
 • popravilo ladij in plovil ter drugih vozil na območju pristanišča;
 • dejavnosti, ki jih na območju koprskega tovornega pristanišča izvajajo tretje osebe;
 • ravnanje ob nesrečah;
 • varovanje okolja;
 • ravnanje z odpadki;
 • nevarno blago oz. snovi;
 • oskrba ladij in drugih prevoznih sredstev;
 • uporaba goriva v pristanišču;
 • hrup;
 • varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost;
 • varnost in varovanje pristanišča ter vstop v pristanišče, gibanje in zadrževanje v njem;
 • promet na območju pristanišča;
 • prepovedana ravnanja v pristanišču;
 • izredni dogodki;
 • odstranitev osebe iz pristanišča in odvzem dovolilnice;
 • nadzor in izvajanje Pristaniškega reda.