1. VLOGA ZA IZDAJO OSEBNIH DOVOLILNIC IN DOVOLILNIC ZA OSEBNA VOZILA – Vloga mora biti računalniško in v celoti izpolnjena. K določenim vlogam je potrebno priložiti dodatna dokazila katera so opredeljena v Navodilu o postopku izdajanja dovolilnic. Vloge za izdajo stalnih dovolilnic morajo biti poslane najmanj tri (3) delovne dni pred želenim datumom izdaje. Pri večjem številu oseb, je treba vlogo poslati teden dni prej. Nepopolne, nepodpisane ali nepotrjene vloge se pisno zavrne prosilcu s pojasnilom o razlogih zavrnitve.
  2. FOTOGRAFIJA – Vlogi je potrebno priložiti barvno fotografijo v digitalni obliki (JPG format), ki mora kazati pravo podobo osebe, katera je navedena na vlogi za izdajo dovolilnice. Oseba mora biti fotografirana od spredaj, z odkritim čelom, brez klobuka, čepice ali rute.
  3. POTRDITEV KONTAKTNE OSEBE – Preden vlagatelj pošlje izpolnjeno vlogo mora pridobiti pisno soglasje oz. potrditev odgovorne osebe v Luki Koper (PC, OE) s katero poslovno sodeluje. Vlagatelj lahko potrditev lahko pošlje po elektronski pošti skupaj z vlogo za izdajo dovolilnice.
  4. UREDITEV PISNEGA SPORAZUMA – Pisni sporazum o ukrepih zagotavljanja varnosti na skupnem delovišču je eden izmed pogojev za izdajo dovolilnic. V kolikor pisni sporazum še ni urejen se vlagatelj obrne na Področje varovanja zdravja in ekologije (sporazumi@luka-kp.si).
  5. Dovolilnice za obiskovalce, enkratne dovolilnice za voznike tovornih vozil ter izvajalce del se po poteku veljavnosti vrne v Center za upravljanje z dovolilnicami.
  6. Dovolilnic za enosledna vozila ne izdajamo!
  7. Dovolilnice zaračunavamo po veljavnem ceniku Luke Koper d. d., ki je objavljen na spletni strani Luke Koper d. d.- Domov/Storitve & terminali/Cenik in splošni pogoji. Povezava:   https://luka-kp.si/slo/cenik-in-splosni-pogoji
  8. Poslovni čas Centra za upravljanje z dovolilnicami: od ponedeljka do petka: 7.30 do 15.30 ure. Kontakt: 05 6656 150 ali 05 6656 100.
  9. Skladno s Pristaniškim redom se zaradi preverjanja točnosti podatkov na obrazcu za izdajo dovolilnice in razloga za njeno izdajo lahko zahteva dodatno ustrezno dokumentacijo oziroma pojasnilo glede na dostavljeno dokumentacijo.
  10. Veljavnost dovolilnic je eno leto oz. največ dve leti od aktivacije (odvisna je od namena vstopa in vrste sodelovanja). Za vodenje evidence veljavnosti dovolilnic je odgovoren imetnik dovolilnice oziroma odgovorna oseba podjetja in ne Luka Koper d. d.