Varnost v pristanišču

Notranji red, gibanje in zadrževanje oseb, promet vozil in plovil na območju Luke Koper, d. d. (v nadaljevanju Luka Koper), določa pravilnik o notranjem redu v Luki Koper (veljaven od 15.4.2011).

Za zagotavljanje varnosti na območju koprskega pristanišča so  pristojne strokovne službe Luke Koper ter državni organi republike Slovenije.

Na območju koprskega pristanišča in upravnem območju Luke Koper je nameščen varnostno-tehnični sistem, ki ga sestavljajo:

 • kontrola pristopa,
 • video nadzorni sistem,
 • sistemi protivlomnega varovanja in
 • sistemi požarne zaščite.

Varnostno-tehnični sistemi so nameščeni in se uporabljajo v skladu z zakonodajo Republike Slovenije.Kontaktni podatki:

 • Tel: +386 5 66 56 786 (8h-16h) ali +386 5 66 56 950 (24 ur)
 • E: dimitrij.lokovsek(at)luka-kp.si 

Gibanje na območju koprskega pristanišča

Vstop in gibanje na območju koprskega pristanišča je dovoljeno le z veljavnim uradnim osebnim dokumentom in veljavno dovolilnico, ki jo izda Področje pristaniške varnosti – Center za upravljanje z dovolilnicami (CUD).
Dovolilnice CUD izda na podlagi pisne prošnje na predpisanem, pravilno izpolnjenem in potrjenem obrazcu. Za točnost in resničnost podatkov, navedenih v vlogi, jamči prosilec oziroma zanj odgovorna oseba. Vlogo za izdajo dovolilnice je potrebno oddati najmanj dva (2) dni pred želenim dnevom izdaje dovolilnice.
Oborožene osebe so dolžne o posesti orožja obvestiti službo varovanja, ki v takšnem primeru dovoli vstop ali orožje deponira.

Požarna varnost in ukrepi v primeru nesreč z nevarnimi snovmi

Uporaba odprtega ognja na območju koprskega pristanišča in upravnega območja Luke Koper je dovoljena le z dovoljenjem, ki ga izdajo gasilci Področja varovanja zdravja in ekologije.

 • Kaditi se sme le na za to določenih in označenih mestih.
 • Kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost nastanka požara ali opazi požar oz. eksplozijo ali drugo nesrečo, mora nevarnost odstraniti ali požar pogasiti, če lahko to stori brez nevarnosti zase ali koga drugega. V primeru požara ali druge nesreče obvesti operaterja v nadzornem centru službe varovanja na telefonsko številko: (05) 66 56 950.

Luka Koper d.d., kot gospodarska družba, v delovnem procesu uporablja, prevaža in skladišči nevarne snovi, nafto in njene derivate in opravlja dejavnost oziroma upravlja s sredstvi za delo, ki predstavljajo nevarnost za nastanek nesreče, zato mora na osnovi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami izdelati oceno ogroženosti ter načrt zaščite in reševanja za industrijske nesreče.

Načrt zaščite in reševanja  za industrijske nesreče obravnava izredne dogodke, ki se lahko pripetijo na območju izvajanja koncesije zaradi skladiščenja, pretovora in uporabe nevarnih snovi in imajo za posledico iztekanje nevarne snovi, požar ali eksplozijo.

Izvleček iz Pravilnika o notranjem redu na območju Luke Koper

Pravilnik o notranjem redu na območju Luke Koper v II. poglavju med drugim določa (izvlečki):

 • Znotraj ograjenega področja (PC) se smejo stranke zadrževati le z veljavno dovolilnico pristojne službe Luke Koper d.d.
 • Nadzor nad gibanjem oseb čez vhode v PC opravljajo varnostniki, ki imajo pravico ob vsakem vstopu od osebe zahtevati, da se izkaže z dovolilnico in identifikacijskim dokumentom, po potrebi pa lahko izvede tudi druge ukrepe v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju (pregled prtljage, pregled notranjosti vozila, površinski pregled vrhnjih oblačil).
 • Dovolilnice izdaja, na upravičeno pisno zahtevo, Področje pristaniške varnosti.
 • Imetnik dovolilnice je dolžan uporabljati najkrajšo možno pot za dosego namembnega kraja v PC, kar lahko Področje pristaniške varnosti tudi preverja in v primeru kršitve napoti osebo po najkrajši poti do namembnega mesta v PC, v kolikor pa oseba tega ne spoštuje lahko varnostnik odstrani osebo iz PC.
 • Dovolilnica velja od dneva izstavitve do dneva, ki je navaden v njej, vendar največ 1 leto.
 • Poleg dovolilnice je oseba dolžna imeti pri sebi veljaven osebni dokument.
 • Stalna dovolilnica se lahko izda tudi delavcem zunanjih podjetij, ki imajo sedež v PC ali opravljajo dela v PC za nedoločen čas.
 • Dovolilnico iz prejšnjega člena se izstavi na podlagi pisne zahteve prosilca, ki opravičuje razlog vstopa stranke v PC, ter osebnega dokumenta (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje ali drug uradni in veljaven dokument s sliko), ki ga stranka predloži varnostniku.
 • Vsaka stranka je dolžna varnostniku na vratarnici sporočiti namen svojega obiska ter ime osebe, h kateri je namenjena.
 • Dovolilnica se izda na priimek in ime osebe ali na registrsko številko avtomobila in ni prenosljiva.
 • Posojanje ali uporaba tuje kartice/dovolilnice se kaznuje s trajnim ali začasnim odvzemom dovolilnice/kartice.

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v pristanišču

Vsak udeleženec, ki opravlja dela ali se zadržuje na območju pristanišča, je dolžan zagotavljati varnost in zdravje pri delu sebi, svojim zaposlenim in ostalim udeležencem v pristanišču. Za vse udeležence v pristanišču velja Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu v koprskem pristanišču. 

Skladno s pravilnikom mora vsak delodajalec pred pričetkom podpisati Sporazum o zagotavljanju varnosti in se seznaniti s skupnimi ukrepi na deloviščih in gradbiščih.

Udeleženci, ki opravljajo dela na območju pristanišča, morajo imeti izdelano izjavo o varnosti z oceno tveganja. Za svoje zaposlene morajo zagotavljati zdravniške preglede, strokovno usposobljenost, uporabo osebne varovalne opreme. Delovna oprema in objekti morajo biti varni za uporabo, imeti morajo potrebna dokazila ter biti redno pregledani. Registrirana vozila morajo imeti veljavno registracijo, interna vozila pa pregledana po predpisih za varnost in zdravje pri delu. 
Luka ima pravico v vsakem trenutku preveriti dokazila o varnosti in zdravju pri delu pri udeležencih. 

O vsakem izrednem dogodku (poškodba pri delu, materialna škoda, požar, ipd.) je treba obvestiti Varnostno nadzorni center na tel. št. 05 6656 950, o težji poškodbi pri delu pa tudi inšpekcijo za delo.

Varovanje pristanišča pred terorističnimi dejanji (ISPS)

Področje pristaniške varnosti v sodelovanju z državnimi organi izvaja zaščitne ukrepe pred terorističnimi dejanji na podlagi Varnostnega načrta pristanišča Koper. Ta je skladen z zahtevami, ki jih določajo Mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na morju (SOLAS) in Mednarodni kodeks o zaščiti ladij in pristanišč pred terorističnimi dejanji (ISPS Code) ter Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o povečanju zaščite na ladjah in v pristaniščih. Skladnost je zapisana v Izjavi o skladnosti pristaniškega objekta.

Uprava RS za pomorstvo je decembra 2023 potrdila Dimitrija Lokovška, vodjo Področja pristaniške varnosti, za pristaniškega častnika za zaščito in odgovorno osebo za izvajanje zaščitnih ukrepov pristanišča Koper.

Prepovedi na območju koprskega pristanišča

Na celotnem področju PCC ali na njegovih posameznih delih je fotografiranje in snemanje dovoljeno le z dovoljenjem, ki ga na podlagi pisne prošnje stranke in s privolitvijo lastnika blaga, če gre za blago, izda služba varovanja, velja pa skupaj z dovolilnico za vstop v PCC.

Na območju koprskega pristanišča je prepovedano uživanje alkoholnih pijač in psihoaktivnih substanc.

Na območje koprskega pristanišča in v poslovne prostore je osebam prepovedanvnos orožja, eksploziva in drugih nevarnih snovi. Vnos orožja je dovoljen le pooblaščenim osebam državnih organov.

Pristaniški akvatorij

Pristaniški akvatorij je na morskem delu območje, določeno s koordinatami iz Uredbe Ur.l. RS 71/2008 in zajema:

 • reko Rižano v celotni dolžini njenega toka čez pristanišče,
 • kanal preliva mokrišča Škocjanski zatok,
 • pristaniške bazene in
 • vplovne kanale.

Prihod v pristanišče je dovoljen tovornim, potniškim in vojaškim ladjam na obisku, ki so predhodno najavljene Upravi Republike Slovenije za pomorstvo (v nadaljevanju URSP). Ostala plovila lahko vplujejo v pristanišče le z dovoljenjem službe za koordinacijo operative in maritimnih dejavnosti Luke Koper ob predhodnem soglasju URSP.
Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za plovila državnih organov in Slovenske vojske ter za plovila, namenjena izvajanju servisnih dejavnosti (vleka, pilotaža, privezovanje, prevzem odpadkov z ladij, vzdrževanje objektov za varnost plovbe, …).
Plovila se smejo vezati na njim namenjena privezna mesta, razen takrat, ko je zaradi potreb dela ali varnosti to drugače določeno.

V pristanišču je prepovedano vsako dejanje, ki bi ogrožalo varnost ljudi ali dobrin, onesnažilo okolje oziroma s katerim bi se poškodovalo obalo, naprave in objekte, ki služijo za varnost plovbe. Prepovedano je tudi vsako dejanje, ki je v nasprotju s predpisanim redom v pristaniščih in drugih delih teritorialnega morja oziroma notranjih morskih vodah.

Vse aktivnosti, ki potekajo na območju pristaniškega akvatorija (nad ali pod gladino), je potrebno pred pričetkom najaviti in pridobiti soglasje strokovnih služb Luke Koper, ki so pristojne za področje varnosti, varovanja, koordinacijo operative in področje pomorske varnosti (URSP).
V primerih nepooblaščenega vplutja ali drugih dejavnosti na območju luškega akvatorija služba varovanja izvaja ukrepe v skladu s pooblastili ter o tem obvešča pristojne državne organe.

Promet in parkiranje vozil

 • Z osebnimi motornimi vozili, ki niso last Luke Koper, je dovoljeno zadrževanje na področju koprskega pristanišča le z veljavno dovolilnico, ki jo izda Področje pristaniške varnosti. Slednje ne velja za vozila policije, slovenske vojske, prve pomoči in gasilska vozila.
 • Ob vstopu v koprsko pristanišče mora biti dovolilnica za vozilo nameščena na vidnem mestu (vetrobransko steklo) na vozilu, osebe v vozilu pa so dolžne pokazati osebne dovolilnice.
 • Vozniki so se dolžni ravnati po prometnih predpisih, ki jih določa Prometni režim, prometna signalizacija in po navodilih delavcev službe varovanja.
 • Za vstop z vozilom na območje koprskega pristanišča plača voznik denarno nadomestilo za uporabo površin koprskega pristanišča.
 • Promet motornih vozil je dovoljen le po označenih transportnih poteh.
 • Prepovedana je vožnja in zadrževanje vozil na delovnih površinah in dostopnih poteh, razen za vozila, ki jih delavci Luke Koper uporabljajo pri svojem delu.
 • Parkiranje vozil je dovoljeno le na za to določenih in označenih mestih.
 • Vozila, ki se zadržujejo na območju koprskega pristanišča v nasprotju z določbami Pravilnika o notranjem redu in pri tem ogrožajo varnost ali ovirajo promet in izvajanje delovnih procesov, lahko služba za varovanje odstrani z območja na stroške lastnika.
 • Po opravljenem razkladanju/nakladanju, opravljenih upravno administrativnih formalnostih ali ko minejo razlogi, zaradi katerih so vstopili na območje koprskega pristanišča, so vozniki vseh vozil dolžni nemudoma zapustiti področje koprskega pristanišča.