Notranji red, gibanje in zadrževanje oseb, promet vozil in plovil na območju Luke Koper, d. d. (v nadaljevanju Luka Koper), določa pravilnik o notranjem redu v Luki Koper (veljaven od 15.4.2011).
Za zagotavljanje varnosti na območju koprskega pristanišča so  pristojne strokovne službe Luke Koper ter državni organi republike Slovenije.

Na območju koprskega pristanišča in upravnem območju Luke Koper je nameščen varnostno-tehnični sistem, ki ga sestavljajo:

·         kontrola pristopa,
·         video nadzorni sistem,
·         sistemi protivlomnega varovanja in
·         sistemi požarne zaščite.

Varnostno-tehnični sistemi so nameščeni in se uporabljajo v skladu z zakonodajo Republike Slovenije.

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo je z odločbo št. 0610-17/2010/2, z dne 28.6.2010, potrdila Borisa Kankaraša za odgovorno osebo za izvajanje zaščitnih ukrepov tovornega pristanišča Koper.

Kontaktni podatki:


Datoteke za prenos


Luka Koper, d.d. in koprsko pristanišče je varovano območje na katerega je omogočen dostop, gibanje in zadrževanje pod določenimi pogoji. Varovanje se izvaja v skladu z Uredbo o izvajanju zaščitnih ukrepov na ladjah in pristaniščih (SE 725/2004), Direktivi o zaščiti pristanišč (SE 65/2005), Zakonom o zasebnem varovanju (ZZSaV-1), Pravilnikom o notranjem redu na območju Luke Koper, d.d. ter drugimi internimi akti Luke Koper d.d.. Naloge varovanja življenja ljudi in premoženja izvaja Področje pristaniške varnosti (v nadaljevanju PPV).

Vstop in gibanje na območju koprskega pristanišča je dovoljeno le z veljavno dovolilnico ki jo izda Področje pristaniške varnosti in veljavnim uradnim osebnim dokumentom.  

Podrobneje uporabo dovolilnic ter gibanje in zadrževanje na varovanem območju ureja Pravilnik o notranjem redu (povezava: https://luka-kp.si/slo/varnost-v-pristaniscu). 

Dovolilnice Področje pristaniške varnosti (PPV) izda na podlagi pisne vloge, ki je pravilno in v celoti  izpolnjena ter potrjena. Za točnost in resničnost podatkov, navedenih v vlogi je odgovorna oseba pravne osebe ali fizična oseba, ki vlogo izpolni. 

Vlogo za izdajo dovolilnice je potrebno oddati najmanj dva (2) delovna dneva pred želenim dnevom izdaje dovolilnice. Pri večjem številu oseb, je treba vlogo poslati vsaj teden dni prej.

Področje pristaniške varnosti izdaja različne vrste dovolilnic in sicer:

1. VLOGA – OBISKOVALEC

Obrazec je namenjen pridobitvi dovolilnice obiskovalec osebam, ki vstopajo na varovano območje izključno zaradi poslovnih sestankov (poslovni obiski, sestanki, usklajevanja...). Dovolilnico obiskovalec se izda z veljavnostjo do 5 dni.

Dovolilnice izdaja varnostno osebje PPV na glavnem vhodu v pristanišče. Vlogo lahko posredujete po elektronski pošti na vratarnica@luka-kp.si.

Zahteve in dokazila:

 • Izpolnjena vloga v PDF formatu
 • Vpogled v osebni dokument
 • Potrditev odgovorne osebe, ki organizira poslovni sestanek na varovanem območju (pristanišče – OE Luke Koper d.d., odgovorna oseba pravnega subjekta na območju pristanišča)

2. VLOGA – NOVA DOVOLILNICA

Obrazec je namenjen pridobitvi dovolilnice za osebe, ki na varovanem območju izvajajo poslovno dejavnost in so veljavne eno leto. V to skupino spadajo zunanji poslovni partnerji, najemniki prostorov, izvajalci projektov, državni organi, javne službe idr…

Vlogo lahko posredujete po elektronski pošti  na dovolilnice@luka-kp.si.

Zahteve in dokazila:

 • Izpolnjena vloga v PDF formatu
 • Fotografija osebe v JPG formatu
 • Vpogled v osebni dokument
 • Potrditev odgovorne osebe, ki poslovno sodeluje s prosilcem/vlagateljem  (pristanišče – OE Luke Koper d.d., odgovorna oseba pravnega subjekta na območju pristanišča)
 • Podpisan pisni sporazum o seznanitvi z ukrepi varstva in zdravja pri delu
 • Potrdilo o nekaznovanosti (ni potrebno za državne organe) - ORIGINAL
 • Izpis iz kazenske evidence (ni potrebno za državne organe) - ORIGINAL
 
 
3. VLOGA – PODALJŠANJE DOVOLILNIC

Obrazec je namenjen podaljšanju že pridobljenih dovolilnic opredeljenih v točki 2.Vlogo lahko posredujete na dovolilnice@luka-kp.si.

Zahteve in dokazila:

 • Izpolnjena vloga v PDF formatu
 • Potrditev odgovorne osebe, ki poslovno sodeluje s prosilcem/vlagateljem  (pristanišče – OE Luke Koper d.d., odgovorna oseba pravnega subjekta na območju pristanišča).

 

4. VLOGA – PREKLIC DOVOLILNIC

Obrazec je namenjen za preklic veljavnosti katerekoli vrste dovolilnic (prenehanje delovnega razmerja, pogodbe, izguba, odtujitev…).

Vlogo ali obvestilo posredujete na vratarnica@luka-kp.si ali dovolilnice@luka-kp.si.

Zahteve in dokazila:

 • Izpolnjena vloga v PDF formatu
 • Vračilo osebne dovolilnice
 • Vračilo dovolilnice za vozilo (QR koda)
   
5. VLOGA – IZVAJALEC DEL

Obrazec je namenjen pridobitvi dovolilnice za osebe, ki na varovanem območju izvajajo gradbeno, vzdrževalna ali servisna dela. Vlagatelj mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo interni akti družbe, ki urejajo področje varovanja zdravja in okolja Luke Koper d.d.. (navedeni tudi v obrazcu). Dovolilnice se izdaja za čas do 30 dni in jih je možno podaljšati. Za dolgoročne projekte zaprosite za letno dovolilnico!

Dovolilnice izdaja Oddelek za upravljanje z dovolilnicami, izven poslovnega časa pa varnostno osebje na glavnem vhodu (ponedeljek, sreda 9.00 - 11.00 ure in 12.00 - 14.00 ure, petek 9.00 - 11.00 ure).

Vlogo ali obvestilo posredujete na vratarnica@luka-kp.si in dovolilnice@luka-kp.si.

 

Zahteve in dokazila:

 • Izpolnjena vloga v PDF formatu
 • Fotografija osebe v JPG formatu
 • Vpogled v osebni dokument
 • Potrditev o sodelovanju s strani kontaktne osebe zaposlene v Luki Koper
 • Podpisan pisni sporazum o seznanitvi z ukrepi varstva in zdravja pri delu
 • Potrdilo o nekaznovanosti
 • Izpis iz kazenske evidence

 

6. VLOGA – VOZNIK TOVORNIH VOZIL – ENKRATNA

Obrazec je namenjen pridobitvi dovolilnice za voznika tovornega vozila, ki opravlja prevoz blaga. Dovolilnica velja za enkraten vstop in izstop iz varovanega območja.

Dovolilnice izdajamo na zunanjem kamionskem terminalu ezkt@luka-kp.si (Kamionski terminal -  tel. št. 031 273 256) 

Zahteve in dokazila:

 • Izpolnjena in podpisana vloga v PDF formatu
 • Fotografija osebe v JPG formatu
 • Vpogled v osebni dokument

 

7.  VLOGA – VOZNIK TOVORNIH VOZIL – LETNA

Obrazec je namenjen pridobitvi dovolilnice za voznika tovornega vozila, ki opravlja prevoz blaga in velja eno leto. Vlogo posredujete na dovolilnice@luka-kp.si

Zahteve in dokazila:

 • Izpolnjena vloga v PDF formatu
 • Izpolnjena vloga v Word formatu
 • Fotografija osebe v JPG formatu
 • Vpogled v osebni dokument
 • Podpisan pisni sporazum o ukrepih zagotavljanju varnosti na skupnem delovišču
 • Potrdilo o nekaznovanosti
 • Izpis iz kazenske evidence

 

8. VLOGA – VOZNIK TOVORNIH VOZIL – PODALJŠANJE

Obrazec je namenjen podaljšanju že pridobljenih dovolilnic opredeljenih v točki 7. Vlogo posredujete na dovolilnice@luka-kp.si

Dovolilnice zaračunavamo po veljavnem ceniku Luke Koper d.d., ki je objavljen na spletni strani Luke Koper d.d.- Domov/Storitve & terminali/Cenik in splošni pogoji. Povezava:   https://luka-kp.si/slo/cenik-in-splosni-pogoji

Zahteve:

 • Izpolnjena vloga v PDF formatu

 

9.  VLOGA ZUNANJI »POGODBENI« PARTNERJI – NOVA DOVOLILNICA

Obrazec je namenjen pridobitvi dovolilnice za osebe, ki na varovanem območju izvajajo  storitveno dejavnost na podlagi pogodbe sklenjene z Luko Koper d.d. in so veljavne eno leto oz. do datuma veljavnosti dokazil.

Vlogo z dokazili nam dostavite osebno. 

Zahteve in dokazila:

 • Izpolnjena vloga – osebno dostavljena (žig, podpis)
 • Fotografija osebe v JPG formatu
 • Vpogled v dokumentacijo (osebni dokument)
 • Urejena dokumentacija VPD in ZDR ( PVZE)
 • Podpisan pisni sporazum o seznanitvi z ukrepi varstva in zdravja pri delu
 • Dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje (tujci)
 • Status zaposlitve/poslovnega sodelovanja,
 • Prijave/odjave ZZZS,
 • Pogodba o sodelovanju
 • Potrdilo o nekaznovanosti

Izpis iz kazenske evidence

 

10. FOTOGRAFIRANJE IN SNEMANJE 

Na podlagi 3. člena Pravilnika o notranjem redu Luke Koper d.d., je na celotnem področju koprskega pristanišča ali na njegovih posameznih delih fotografiranje in snemanje prepovedano. Dovoljeno le s pisnim dovoljenjem, ki ga v upravičenih primerih, na podlagi pisne prošnje stranke izda PPV. Če gre za fotografiranje blaga, je potrebno tudi soglasje lastnika blaga ali druge odgovorne osebe. Fotografiranje ali snemanje se opravi v spremstvu odgovorne osebe Luke Koper d.d.

 

OPOMBE:

1.    VLOGA ZA IZDAJO DOVOLILNICE mora biti v celoti in čitljivo izpolnjena. Za izdajo novih in podaljšanje dovolilnic s fotografijo, na vlogo napišite PRIIMEK in IME osebe, DATUM rojstva, VRSTO in ŠTEVILKO os. dokumenta, KRAJ izdaje, DRŽAVLJANSTVO ter vrsto in  trajanje zaposlitve. Priimke obvezno razporedite po abecednem redu. 

K določenim vlogam je potrebno priložiti dodatna dokazila kot na primer:   dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje (tujci), potrdilo o nekaznovanosti, izpis iz kazenske evidence, status zaposlitve/poslovnega sodelovanja, prijave/odjave ZZZS, pogodba o sodelovanju… 

2.    FOTOGRAFIJA - K vlogi za izdajo dovolilnice mora prosilec priložiti fotografijo, ki kaže njegovo pravo podobo in ni retuširana. Fotografija mora biti izdelana na belem tankem sijajnem fotografskem papirju, velikosti 3,5x4,5cm v barvni tehniki. Fotografija ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje.« Fotografijo lahko posredujete tudi v digitalni obliki – formata .jpg ali pa se oseba fotografira v prostorih, kjer izdajamo dovolilnice. 

3.    VLOGA ZA DOVOLILNICO ZA PREVOZ OSEB – vpišite PRIIMEK in IME voznika (oz. navedite, da gre za službeno vozilo), REGISTRSKO številko, ZNAMKO, TIP in BARVO vozila.

4.    Vloge morajo biti izpolnjene RAČUNALNIŠKO, POTRJENE in PODPISANE ter poslane pravočasno, oziroma najmanj dva (2) delovna dneva pred želenim datumom izdaje.  Pri večjem številu oseb, je treba vlogo poslati vsaj teden dni prej.

5.    Pisni sporazum o ukrepih zagotavljanja varnosti na skupnem delovišču je eden izmed pogojev za izdajo dovolilnic. V kolikor tega nimate urejenega se obrnite na Področje varovanja zdravja in ekologije.

6.    Preden pošljete izpolnjeno vlogo morate pridobiti pisno soglasje oz. potrditev odgovorne osebe v Luki Koper (PC, OE) s katero poslovno sodelujete (lahko pošljete po elektronski pošti). To potrditev priložite k vlogi za izdajo dovolilnice.

7.    Dovolilnice za obiskovalce, voznike tovornih vozil – enkratna ter izvajalce del se po poteku veljavnosti vrne varnostnemu osebju na glavnem vhodu v pristanišče.

8.    Dovolilnic za enosledna vozila ne izdajamo

9.    Dovolilnice zaračunavamo po veljavnem ceniku Luke Koper d.d., ki je objavljen na spletni strani Luke Koper d.d.- Domov/Storitve & terminali/Cenik in splošni pogoji. Povezava:   https://luka-kp.si/slo/cenik-in-splosni-pogoji

10.  Nepopolnih prošenj ne bomo upoštevati! 

11.  Poslovni čas Oddelka za upravljanje z dovolilnicami (kontakt: 05 6656 150 ali 05 6656 100): ponedeljek, sreda 9.00 - 11.00 ure in 12.00 - 14.00 ure, petek 9.00 - 11.00 ure 

 

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV 

Upravljavec osebnih podatkov je Luka Koper d.d., ki jo zastopa Uprava družbe, osebne podatke pa zbira na podlagi Uredbe (ES) št. 725/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o povečanju zaščite na ladjah in v pristaniščih, Uredbe o izvajanju zaščitnih ukrepov na ladjah in v pristaniščih (Uradni list RS, št. 64/04, 41/07 in 68/12) ter Varnostnega načrta Luke Koper, ki določa varnostne ukrepe za zaščito/varovanje pristanišča oz. Luke Koper d. d..

Med drugim določa, da je za gibanje in zadrževanje na varovanem območju potrebno pridobiti dovolilnico, ki jo izda Področje pristaniške varnosti na podlagi vloge za pridobitev le-te. Pred izdajo dovolilnice morajo biti izpolnjeni določeni pogoji, kriteriji in predložena zahtevana dokazila.  

Za zagotavljanje varnosti življenja ljudi in premoženja je na celotnem varovanem območju (pristanišče in Luka Koper d.d.) nameščen video nadzorni sistem ter sistem pristopne kontrole. S sistemom upravlja Področje pristaniške varnosti, ki podatke obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Luka Koper zbrane osebne podatke obdeluje, varuje in hrani v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Luke Koper ter ostalimi internimi akti družbe in jih ne bo razkrivala nepooblaščenim tretjim osebam, razen tistim, ki se s takšno pravico izkažejo na podlagi pravnomočne sodne odredbe ali upravne odločbe oziroma sklepa, oziroma so do teh podatkov upravičeni v skladu z njihovimi pooblastili in pristojnostmi.

Dodatne informacije lahko pridobite na telefonski številki 05 6656950.

Posameznik svojo pravico do vpogleda v ali popravka osebnih podatkov ter dodatne informacije v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov dobi pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov preko elektronskega naslova varstvo.podatkov@luka-kp.si ali na naslovu Luka Koper, d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper. Posameznik lahko pritožbo na obdelavo osebnih podatkov vloži pri Informacijskemu pooblaščencu RS.

 


Datoteke za prenos


Vstop in gibanje na območju koprskega pristanišča je dovoljeno le z veljavnim uradnim osebnim dokumentom in veljavno dovolilnico, ki jo izda Služba za splošno varovanje in varovanje morja.
Dovolilnice služba izda na podlagi pisne prošnje na predpisanem, pravilno izpolnjenem in potrjenem obrazcu. Za točnost in resničnost podatkov, navedenih v vlogi, jamči prosilec oziroma zanj odgovorna oseba. Prošnjo za izdajo dovolilnice je potrebno oddati najmanj dva (2) dni pred želenim dnevom izdaje dovolilnice.
Oborožene osebe so dolžne o posesti orožja obvestiti službo varovanja, ki v takšnem primeru dovoli vstop ali orožje deponira.

Uporaba odprtega ognja na območju koprskega pristanišča in upravnega območja Luke Koper je dovoljena le z dovoljenjem, ki ga izdajo gasilci Službe za splošno varovanje in varovanje morja.

 • Kaditi se sme le na za to določenih in označenih mestih.
 • Kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost nastanka požara ali opazi požar oz. eksplozijo ali drugo nesrečo, mora nevarnost odstraniti ali požar pogasiti, če lahko to stori brez nevarnosti zase ali koga drugega. V primeru požara ali druge nesreče obvesti operaterja v nadzornem centru službe varovanja na telefonsko številko: (05) 66 56 950.

Luka Koper d.d., kot gospodarska družba, v delovnem procesu uporablja, prevaža in skladišči nevarne snovi, nafto in njene derivate in opravlja dejavnost oziroma upravlja s sredstvi za delo, ki predstavljajo nevarnost za nastanek nesreče, zato mora na osnovi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami izdelati oceno ogroženosti ter načrt zaščite in reševanja za industrijske nesreče.

Načrt zaščite in reševanja  za industrijske nesreče obravnava izredne dogodke, ki se lahko pripetijo na območju izvajanja koncesije zaradi skladiščenja, pretovora in uporabe nevarnih snovi in imajo za posledico iztekanje nevarne snovi, požar ali eksplozijo.


Datoteke za prenos


Pravilnik o notranjem redu na območju Luke Koper v II. poglavju med drugim določa (izvlečki):

 • Znotraj ograjenega področja (PC) se smejo stranke zadrževati le z veljavno dovolilnico pristojne službe Luke Koper d.d.
 • Nadzor nad gibanjem oseb čez vhode v PC opravljajo varnostniki, ki imajo pravico ob vsakem vstopu od osebe zahtevati, da se izkaže z dovolilnico in identifikacijskim dokumentom, po potrebi pa lahko izvede tudi druge ukrepe v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju (pregled prtljage, pregled notranjosti vozila, površinski pregled vrhnjih oblačil).
 •  Dovolilnice izdaja, na upravičeno pisno zahtevo, Služba za splošno varovanje in varovanje morja (v nadaljevanju služba varovanja).

 • Imetnik dovolilnice je dolžan uporabljati najkrajšo možno pot za dosego namembnega kraja v PC, kar lahko služba varovanja tudi preverja in v primeru kršitve napoti osebo po najkrajši poti do namembnega mesta v PC, v kolikor pa oseba tega ne spoštuje lahko varnostnik odstrani osebo iz PC.
 • Dovolilnica velja od dneva izstavitve do dneva, ki je navaden v njej, vendar največ 1 leto.
 • Poleg dovolilnice je oseba dolžna imeti pri sebi veljaven osebni dokument.
 • Stalna dovolilnica se lahko izda tudi delavcem zunanjih podjetij, ki imajo sedež v PC ali opravljajo dela v PC za nedoločen čas.
 • Dovolilnico iz prejšnjega člena se izstavi na podlagi pisne zahteve prosilca, ki opravičuje razlog vstopa stranke v PC, ter osebnega dokumenta (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje ali drug uradni in veljaven dokument s sliko), ki ga stranka predloži varnostniku.
 • Vsaka stranka je dolžna varnostniku na vratarnici sporočiti namen svojega obiska ter ime osebe, h kateri je namenjena.
 • Dovolilnica se izda na priimek in ime osebe ali na registrsko številko avtomobila in ni prenosljiva.
 • Posojanje ali uporaba tuje kartice/dovolilnice se kaznuje s trajnim ali začasnim odvzemom dovolilnice/kartice. 

Vsak udeleženec, ki opravlja dela ali se zadržuje na območju pristanišča, je dolžan zagotavljati varnost in zdravje pri delu sebi, svojim zaposlenim in ostalim udeležencem v pristanišču. Za vse udeležence v pristanišču velja Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu v koprskem pristanišču. 

Skladno s pravilnikom mora vsak delodajalec pred pričetkom podpisati Sporazum o zagotavljanju varnosti in se seznaniti s skupnimi ukrepi na deloviščih in gradbiščih.

Udeleženci, ki opravljajo dela na območju pristanišča, morajo imeti izdelano izjavo o varnosti z oceno tveganja. Za svoje zaposlene morajo zagotavljati zdravniške preglede, strokovno usposobljenost, uporabo osebne varovalne opreme. Delovna oprema in objekti morajo biti varni za uporabo, imeti morajo potrebna dokazila ter biti redno pregledani. Registrirana vozila morajo imeti veljavno registracijo, interna vozila pa pregledana po predpisih za varnost in zdravje pri delu. 
Luka ima pravico v vsakem trenutku preveriti dokazila o varnosti in zdravju pri delu pri udeležencih. 

O vsakem izrednem dogodku (poškodba pri delu, materialna škoda, požar, ipd.) je treba obvestiti Varnostno nadzorni center na tel. št. 05 6656 950, o težji poškodbi pri delu pa tudi inšpekcijo za delo.


Datoteke za prenos


Služba varovanja v sodelovanju z državnimi organi izvaja zaščitne ukrepe pred terorističnimi dejanji na podlagi Varnostnega načrta pristanišča Koper. Ta je skladen z zahtevami, ki jih določajo Mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na morju (SOLAS) in Mednarodni kodeks o zaščiti ladij in pristanišč pred terorističnimi dejanji (ISPS Code) ter Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o povečanju zaščite na ladjah in v pristaniščih. Skladnost je zapisana v Izjavi o skladnosti pristaniškega objekta.


Datoteke za prenos


Na celotnem področju PCC ali na njegovih posameznih delih je fotografiranje in snemanje dovoljeno le z dovoljenjem, ki ga na podlagi pisne prošnje stranke in s privolitvijo lastnika blaga, če gre za blago, izda služba varovanja, velja pa skupaj z dovolilnico za vstop v PCC.
Na območju koprskega pristanišča je prepovedano uživanje alkoholnih pijač in psihoaktivnih substanc.
Na območje koprskega pristanišča in v poslovne prostore je osebam prepovedanvnos orožja, eksploziva in drugih nevarnih snovi. Vnos orožja je dovoljen le pooblaščenim osebam državnih organov.

Pristaniški akvatorij je na morskem delu območje, določeno s koordinatami iz Uredbe Ur.l. RS 71/2008 in zajema:

 • reko Rižano v celotni dolžini njenega toka čez pristanišče,
 • kanal preliva mokrišča Škocjanski zatok,
 • pristaniške bazene in
 • vplovne kanale.

Prihod v pristanišče je dovoljen tovornim, potniškim in vojaškim ladjam na obisku, ki so predhodno najavljene Upravi Republike Slovenije za pomorstvo (v nadaljevanju URSP). Ostala plovila lahko vplujejo v pristanišče le z dovoljenjem službe za koordinacijo operative in maritimnih dejavnosti Luke Koper ob predhodnem soglasju URSP.
Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za plovila državnih organov in Slovenske vojske ter za plovila, namenjena izvajanju servisnih dejavnosti (vleka, pilotaža, privezovanje, prevzem odpadkov z ladij, vzdrževanje objektov za varnost plovbe, …).
Plovila se smejo vezati na njim namenjena privezna mesta, razen takrat, ko je zaradi potreb dela ali varnosti to drugače določeno.

V pristanišču je prepovedano vsako dejanje, ki bi ogrožalo varnost ljudi ali dobrin, onesnažilo okolje oziroma s katerim bi se poškodovalo obalo, naprave in objekte, ki služijo za varnost plovbe. Prepovedano je tudi vsako dejanje, ki je v nasprotju s predpisanim redom v pristaniščih in drugih delih teritorialnega morja oziroma notranjih morskih vodah.

Vse aktivnosti, ki potekajo na območju pristaniškega akvatorija (nad ali pod gladino), je potrebno pred pričetkom najaviti in pridobiti soglasje strokovnih služb Luke Koper, ki so pristojne za področje varnosti, varovanja, koordinacijo operative in področje pomorske varnosti (URSP).
V primerih nepooblaščenega vplutja ali drugih dejavnosti na območju luškega akvatorija služba varovanja izvaja ukrepe v skladu s pooblastili ter o tem obvešča pristojne državne organe.

 • Z osebnimi motornimi vozili, ki niso last Luke Koper, je dovoljeno zadrževanje na področju koprskega pristanišča le z veljavno dovolilnico, ki jo izda Služba za splošno varovanje in varovanje morja. Slednje ne velja za vozila policije, slovenske vojske, prve pomoči in gasilska vozila.
 • Ob vstopu v koprsko pristanišče mora biti dovolilnica za vozilo nameščena na vidnem mestu (vetrobransko steklo) na vozilu, osebe v vozilu pa so dolžne pokazati osebne dovolilnice.
 • Vozniki so se dolžni ravnati po prometnih predpisih, ki jih določa Prometni režim, prometna signalizacija in po navodilih delavcev službe varovanja.
 • Za vstop z vozilom na območje koprskega pristanišča plača voznik denarno nadomestilo za uporabo površin koprskega pristanišča.
 • Promet motornih vozil je dovoljen le po označenih transportnih poteh.
 • Prepovedana je vožnja in zadrževanje vozil na delovnih površinah in dostopnih poteh, razen za vozila, ki jih delavci Luke Koper uporabljajo pri svojem delu.
 • Parkiranje vozil je dovoljeno le na za to določenih in označenih mestih.
 • Vozila, ki se zadržujejo na območju koprskega pristanišča v nasprotju z določbami Pravilnika o notranjem redu in pri tem ogrožajo varnost ali ovirajo promet in izvajanje delovnih procesov, lahko služba za varovanje odstrani z območja na stroške lastnika.
 • Po opravljenem razkladanju/nakladanju, opravljenih upravno administrativnih formalnostih ali ko minejo razlogi, zaradi katerih so vstopili na območje koprskega pristanišča, so vozniki vseh vozil dolžni nemudoma zapustiti področje koprskega pristanišča.